Don’t let that fool you. _____________________________________________ 𝑳𝒆𝒕 𝑱𝒆𝒔𝒖𝒔 𝒄𝒐𝒎


 

Don’t let that fool you. _____________________________________________ 𝑳𝒆𝒕 𝑱𝒆𝒔𝒖𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆. 𝑰𝒕 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒇𝒆. 𝑱𝒆𝒔𝒖𝒔 𝒔𝒂𝒗𝒆𝒔. … #tiktok #jesusisking #jesussaves #godsplan @chambo_mommy